Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium litewskie 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-BB2TRL
Kod Erasmus / ISCED: 09.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Translatorium litewskie 2
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Filologia bałtycka - minimum programowe (3020...)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku filologii bałtyckiej - studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie tekstów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi technikami translatorskimi oraz kształtowanie ich kompetencji tłumaczeniowej w zakresie języka litewskiego.

Pełny opis:

Kurs ma za zadanie poszerzyć zasób leksykalny (zarówno czynny, jak i bierny) oraz rozwijać umiejętności tłumaczenia różnego rodzaju tekstów: literackich (pojęcie stylizacji językowej, zjawisko nieprzekładalności kulturowej), specjalistycznych oraz dokumentów urzędowych. Program zajęć obejmuje również omówienie często spotykanych błędów translacyjnych oraz metod rozwiązywania problemów z przekładem, opierając się na strategiach tłumaczeniowych.

Poprzez przyglądanie się wybranym przekładom i ich krytyczną analizę oraz poprzez praktyczne ćwiczenia na wyselekcjonowanych tekstach uczestnicy translatorium zapoznają się z metodologią pracy translatorskiej, poznają potencjalne pułapki, jakie czyhają na tłumacza, uczą się odpowiedzialności za podejmowane przez siebie wybory interpretacyjne i rozstrzygnięcia dotyczące strategii tłumaczeniowej.

Literatura:

Literatura pomocnicza

Reikalų raštai ir dokumentai. Warszawa-Puńsk, 2005.

Kanceliarinės kalbos patarimai. Opr. P. Kniūkšta, Vilnius, 2002 i n. oraz wydanie internetowe, Lietuvių kalbos institutas 2007 – http://lkz.mch.mii.lt/Kanceliarinis/

Kalėda A., Kalėdienė B., Niedzviecka M., Lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Vilnius 1991.

Kierzkowska D., Poznański J. i inni, Kodeks tłumacza przysięgłego, Warszawa 2007 (fragmenty).

Lietuvių kalbos žodynas. Vilnius, 1952-2002 lub wersja elektroniczna www.lkz.lt

Legowicz E., Polsko-litewski słownik prawniczy dla policjantów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 1996.

Ojcewicz G. Podręczny słownik administracji: polski, białoruski, litewski, rosyjski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2008.

Ojcewicz G. Praktyczny słownik policyjno-prawniczy: polski, białoruski, litewski,

rosyjski, ukraiński, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2006.

Vaitkevičiūtė V. Tarptautinių žodžių žodynas (ketvirtas pataisytas ir papildytas

leidimas), Vilnius 2007.

Vaitkevičiūtė V. Didydis lenkų-lietuvių žodynas, t. 1-2, Marijampolė 2003.

Strony internetowe www.infolex.lt; http://lex.pl

Lista lektur zostanie ostatecznie ustalona po konsultacjach z uczestnikami zajęć. W ten sam sposób zostaną wyselekcjonowane teksty do opracowania translatorskiego.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1) WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

– potrafi samodzielnie tłumaczyć teksty literackie i literaturoznawcze;

– potrafi dokonywać wyboru strategii translatorskiej;

– posiada umiejętność właściwej oceny jakości tłumaczenia;

– orientuje się w najnowszych tendencjach dotyczących teorii przekładu;

2) KOMPETENCJE SPOŁECZNE

– ma świadomość etycznej odpowiedzialności tłumacza za dokonywane przez niego wybory strategii translatorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna nieobecność musi być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym), ocena aktywnego udziału w zajęciach oraz ocena przekładu wybranego tekstu.

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Aleksa, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Irena Aleksa, Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:
Literatura:

1. Współczesne teorie przekładu, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

2. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2008.

3. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

4. Zestaw tekstów do opracowania translatorskiego przygotowany przez osoby prowadzące zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Agnieszka Rembiałkowska, Inesa Szulska, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Agnieszka Rembiałkowska, Inesa Szulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

translatoria

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:
Literatura:

1. Współczesne teorie przekładu, pod red. P. Bukowskiego i M. Heydel, Kraków 2009.

2. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, Kraków 2008.

3. K. Hejwowski, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

4. Zestaw tekstów do opracowania translatorskiego przygotowany przez osoby prowadzące zajęcia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)