Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium etnograficzne - badania terenowe 4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LLBT4
Kod Erasmus / ISCED: 14.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Laboratorium etnograficzne - badania terenowe 4
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów licencjackich
Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Badania terenowe to obowiązkowe zajęcia w terenie, uzupełnienie teoretyczno-warsztatowej części Laboratoriumetnograficznego. Każdy student ma obowiązek odbycia 28 dni pracy w terenie (w trakcie 4 semestrów trwania Laboratorium,od drugiego do piątego semestru studiów). Harmonogram wyjazdów terenowych każdorazowo ustala prowadzącyi informuje uczestników zajęć o planowanych wyjazdach z odpowiednim wyprzedzeniem. Wyjazdy mogą odbywać się oddrugiego do czwartego semestru studiów. Główne treści programowe prac terenowych to:

1. zapoznanie uczestników zajęć z praktycznymi aspektami metodycznymi i metodologicznymi pracy etnologa. Studenci– ze wsparciem prowadzącego – wykorzystują do pracy w terenie wiedzę teoretyczną dotyczącą narzędzi i technikbadawczych służących do pozyskiwania danych o charakterze przede wszystkim jakościowym. Uczestnicy zajęćzaznajamiają się w praktyce z takimi narzędziami jak wywiady, obserwacje, ankiety, analizy dyskursu, dokumentacjafotograficzna i filmowa, notatki terenowe. Program zakłada również omówienie zasad archiwizacji zebranych danych.

2. zebranie materiału badawczego: studenci zbierają materiały badawcze odpowiadające ich indywidualnym tematom

korespondującym z głównym celem/tematem Laboratorium etnograficznego.

Literatura:

-

Efekty uczenia się:

Osoby uczestniczące w badaniach etnograficznych przede wszystkim:

- umieją przygotować projekt badawczy, sformułować pytania badawcze i hipotezy, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

- umieją zrealizować projekt badawczy i są świadome jego elastyczności  potrafią więc dostosować go do „specyfiki terenu”;

- znają podstawowe metody prowadzenia badań etnograficznych;

- potrafią przeprowadzić wywiad etnograficzny (namówić ludzi do rozmowy; przeprowadzić ją w taki sposób by dotyczyła tematu badań, w czasie rozmowy potrafią akceptować odmienny punkt widzenia i wykazywać zrozumienie dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej) i ocenić popełnione przez siebie błędy;

- potrafią przeprowadzić obserwację, sporządzić notatkę terenową;

- dostrzegają potencjał i zagrożenia związane ze stosowaniem metod wizualnych w badaniach;

- potrafią ocenić przydatność poszczególnych metod badawczych do konkretnego tematu badań;

- potrafią uporządkować i zaprezentować wyniki badań;

- są świadome złożonej natury relacji badacz-badany w terenie; dostrzegają problemy etyczne związane z badaniami etnograficznymi.

- potrafią współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników.

Metody i kryteria oceniania:

zebranie i opracowanie materiałów terenowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 56 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwa Kołodziejska, Hubert Wierciński
Prowadzący grup: Iwa Kołodziejska, Hubert Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)