Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS 4100-3SJASDWOSO
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Wiedza o Społeczeństwie, podręcznik - Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

Dziś i Jutro, podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

źródła internetowe

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

K_W01: wybrane fakty, teorie, instytucje, procesy właściwe dla wiedzy o społeczeństwie i nauczania tego przedmiotu w języku angielskim w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym;

K_W03: metodykę wykonywania zadań, normy, procedury i dobre praktyki stosowane w szkołach;

K_W09: metodykę wykonywania zadań, normy, procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

Absolwent potrafi:

K_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł w języku polskim i angielskim;

K_U02: samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z nauczaniem przedmiotu wiedza o społeczeństwie na drugim etapie edukacyjnym;

K_U05: obserwować i ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dot. nauczania wiedzy o społeczeństwie;

K_U09: dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające zmian w przyszłym działaniu;

K_U10: pracować z dziećmi pochodzącymi z różnych środowisk odmiennych kulturowo i posiadających ograniczoną znajomość języka polskiego;

K_U12: porozumiewać się w języku angielskim ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla wiedzy o społeczeństwie;

K_U13: przygotować typowe prace pisemne w angielskim, właściwe dla WOS, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U14: przygotować wystąpienia ustne w języku angielskim, dotyczące zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;

K_U15: wypowiadać się w języku angielskim w mowie i piśmie na tematy dotyczące wybranych zagadnień szczegółowych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla WOS.

Absolwent jest gotów do:

K_K01: pogłębiania swojej wiedzy z zakresu WOS przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

a) wypowiedź ustna / prezentacja

b) trzy testy ze słownictwa w trakcie semestru

c) regularna praca na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Zakres tematów:

Kurs trwa trzy semestry.

W trakcie kursu student pogłębia wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień związanych z tematyką WOS w aspekcie CLIL, nauczanych w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym.

Szczególny nacisk kładziony jest na przyswojenie metod pracy skutecznych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim.

Tematy omawiane w semestrze trzecim:

- polityka krajowa i funkcjonowanie państwa

- Sejm i Senat

- urząd prezydenta

- proces legislacyjny

- samorząd terytorialny

Przedmiot kończy się egzaminem po trzech semestrach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie przedmiotu w trakcie wszystkich trzech semestrów.

Egzamin ma formę ustną i pisemną.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach studenci pracują indywidualnie, w parach i w grupach.

Metody aktywizujące studentów:

- prezentacje

- przygotowanie prac do wykorzystania na zajęciach do pracy w parach/grupach

- samodzielna praca studentów

- praca na platformie Kampus

- praca w parach i grupach (think-pair-share)

- debriefing - analiza i omówienie zagadnień

Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 217
Joanna Fituła 13/ szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 18
Anna Żarnotal 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)