Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europejska polityka społeczna 2103-L-D6EPSP
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

1. W. Anioł, Europejska polityka społe1. W. Anioł, Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002.

2. W. Anioł, Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003.

3. W. Anioł, M. Duszczyk, P. Zawadzki (red.), Europa Socjalna. Iluzja czy rzeczywistość?, Warszawa 2011.

4. W. Anioł, Unia Europejska jako wspólnota socjalna, w: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Europeistyka. Podręcznik akademicki, Warszawa 2012.

5. G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2018, rozdziały 24, 28, 29, 30, 31.

6. S. Golinowska, Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna:

- rodzaje, przejawy, struktury i dynamikę problemów społecznych w skali europejskiej oraz związki między nimi i ich strukturalne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej (K_W02);

- system instytucji polityki społecznej na szczeblu Unii Europejskiej, w tym prawno-administracyjne podstawy i zakres przedmiotowy działania unijnych podmiotów polityki społecznej oraz zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej (K_W09).

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi:

- interpretować europejskie problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne oraz umie wskazać ich gospodarcze i społeczno-demograficzne uwarunkowania w kontekście polityki społecznej (K_U01);

- krytycznie analizować strategie, programy społeczne i działania UE w różnych dziedzinach polityki społecznej, w tym wyjaśnić związek różnych interesów i wartości z konkretnymi rozwiązaniami (K_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Pojęcia krajowej i międzynarodowej (w skali regionalnej i globalnej) polityki społecznej. Perspektywy ponadnarodowej polityki społecznej.

2. Wpływ procesu globalizacji na politykę społeczną i państwa dobrobytu.

3. Międzynarodowe problemy społeczne w świetle wybranych teorii naukowych i wizji intelektualnych.

4. Najnowsze tendencje w rozwoju europejskich polityk społecznych. Różnorodność i konwergencja krajowych modeli państwa dobrobytu.

5. Przesłanki i rozwój polityki społecznej Unii Europejskiej. Zapisy socjalne i kompetencje w polityce społecznej w traktatach unijnych.

6. Główne podmioty, instrumenty i metody w polityce społecznej UE: koordynacja polityczna (w tym OMK), ustawodawstwo (unijne prawo socjalne), narzędzia finansowe (fundusze UE, w tym Europejski Fundusz Społeczny).

7. Podstawowe dziedziny polityki społecznej UE: swobodny przepływ pracowników, polityka rynku pracy, ochrona socjalna, bezpieczeństwo i higiena pracy, stosunki przemysłowe, równouprawnienie płci i równe traktowanie, zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, systemy zabezpieczenia na starość itp.

8. Oddziaływanie Unii Europejskiej na krajowe polityki społeczne państw członkowskich. Jej wpływ na rozwój społeczny i modernizację w Polsce.

9. UE a inne podmioty międzynarodowej polityki społecznej: Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), ONZ, Rada Europy, organizacje pozarządowe.

10. Europa i Unia Europejska wobec globalnych wyzwań społecznych, np. kwestii demograficznych, migracji międzynarodowych, światowego ubóstwa, zagrożeń ekologicznych i klimatycznych. Konkurencyjne przewagi i słabości europejskiego modelu społecznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 5
Włodzimierz Anioł 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)