Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-CKAL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE II STOPNIA 1 semestr 2 rok - przedmioty dla specjalności SRG
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu rozpoczęcie debaty na temat homogenizacji i heterogenizacji kultury. Poprzez odpowiedź na pytanie jaka jest zachodnia hemisfera, zajęcia będą starały się wykazać złożoność kwestii związanych z tożsamością lokalną, narodową i ogólnokontynentalną. Preferowane będzie podejście wielokulturowe, ukazujące złożoność tego zagadnienia badawczego. Z racji niemożności ukazania całokształtu zagadnień związanych z cywilizacją i kulturą Ameryce, na zajęciach nastąpi skupienie na wybranych wątkach.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozpoczęcie debaty na temat homogenizacji i heterogenizacji kultury. Poprzez odpowiedź na pytanie jaka jest zachodnia hemisfera, zajęcia będą starały się wykazać złożoność kwestii związanych z tożsamością lokalną, narodową i ogólnokontynentalną. Preferowane będzie podejście wielokulturowe, ukazujące złożoność tego zagadnienia badawczego. Z racji niemożności ukazania całokształtu zagadnień związanych z cywilizacją i kulturą Ameryce, na zajęciach nastąpi skupienie na wybranych wątkach.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zagadnień

2. Co to jest cywilizacja? Reprezentacja krajów amerykańskich w świetle teorii postkolonialnej

3. Proces kolonizacji i hybrydyzacji społeczeństw amerykańskich

4. Ameryka "indiańska"

5. Ameryka kreolska

6. Czarna Ameryka

7. Gender w Amerykach

8. Kultura kulinarna

9. Kultura muzyczna

10. Zaliczenie przedmiotu

Literatura:

E. S. Urbański, Hispanoameryka i jej cywilizacje. Hispanoamerykanie i Angloamerykanie, Warszawa 1981;

L. Zea, Filozofia dziejów Ameryki, Warszawa 1999.

I. Curyło-Gonzalez, Człowiek i świat wartości w Mezoameryce. Toltekowie, Majowie, Aztekowie, Warszawa 2003.

M. Rostworowska, Historia państw Inków, Warszawa 2004.

J. P. Magidowicz, Historia poznania Ameryki Środkowej i Południowej, Warszawa 1979.

H. Miller, A. P. Nasatir, Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1969.

A. Tarczyński, Wartości i postawy w obliczu zderzenia systemów kulturowych. Hiszpańscy zdobywcy XVI w. wobec Nowego Świata, Bydgoszcz 2001.

T. Łepkowski, (red.), Dzieje Ameryki Łacińskiej, Warszawa 1977.

W. Dobrzycki, Historia stosunków międzynarodowych 1815–1945, Warszawa 2005.

M. Kula, Historia Brazylii, Wrocław 1987.

M.F. Gawrycki (red), Dzieje kultury latynoamerykańskiej, Warszawa 2009.

M.F. Gawrycki, Uwikłane obrazy. Hollywoodzki film a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

M.F. Gawrycki, W pogoni za wyobrażeniami. Próba analizy polskiej literatury podróżniczej poświęconej Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2010.

M.F. Gawrycki, Podglądając Innego. Trawelebryci w Ameryce Łacińskiej, Warszawa 2011.

M.F. Gawrycki (red.), Strategia mimikry. Ameryka Łacińska (i nie tylko) w ujęciu postkolonialnym, Warszawa 2012.

Gandhi L., Teoria postkolonialna, Poznań 2008.

Loomba A., Kolonializm/Postkolonializm, Poznań 2011.

Chakrabarty D., Prowincjonalizacja Europy, Poznań 2011.

Gawrycki M.F, Szeptycki A., Podporządkowanie–niedorozwój–wyobcowanie. Postkolonializm a stosunki międzynarodowe, Warszawa 2011.

Mitchell T., Egipt na wystawie świata, Warszawa 2001.

Wolf E., Ludy bez historii, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest prezentacja (60% oceny) i pisemna praca zaliczeniowa (40% oceny)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Gawrycki
Prowadzący grup: Marcin Gawrycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)