Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-EXVBA-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz.1
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Niniejszy kurs dedykowany jest wszystkim studentom, którzy znają program MS Excel (m.in. umieją robić wykresy i formatować tabele, potrafią używać funkcji logicznych, tekstowych, czy wyszukiwania i adresu w Excelu, posługują się tabelami przestawnymi) i chcieliby nauczyć się pisania makropoleceń, czyli języka VBA.

Skrócony opis:

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Pełny opis:

Wiele osób na co dzień pracujących w arkuszu kalkulacyjnym wykorzystuje tylko jego bardzo podstawowe funkcje traktując go jak bardziej rozbudowany kalkulator. Kurs ma na celu nauczyć uczestników w jaki sposób mogą zautomatyzować swoją codzienną pracę w programie MS Excel dzięki makropoleceniom, czyli programowaniu w VBA. Efektywne posługiwanie się arkuszem kalkulacyjnym polega na automatyzacji naszej pracy w celu zaoszczędzenia jakże cennego czasu, który marnowany jest na wykonywanie rutynowych czynności.

Kurs ten powstał w wyniku wieloletniej obserwacji osób na co dzień posługujących się Excelem. Bardzo często osoby, nawet dobrze znające ten program, pracują nieefektywnie poświęcając wiele czasu na zadania, które w łatwy sposób można zautomatyzować. Dewiza tego kursu, to: nie marnuj swojego cennego czasu na rutynowe, powtarzane codziennie, czynności. Lepiej napracować się raz tworząc aplikację, która będzie przykładowo importowała dane z Internetu do arkusza kalkulacyjnego, robiła raport zarówno graficzny, jak i statystyczny, a następnie drukowała wyniki, bądź przesyłała je mailowo do Szefa, niż codziennie powtarzać te same czynności.

Szczegółowa tematyka kursu:

• budowa edytora VBE,

• rejestrowanie makropoleceń: karta deweloper, nagrywanie makr, odwołania względne i bezwzględne, uruchamianie makr,

• budowa i optymalizacja kodu: budowa edytora VBA, elementy pliku Excela, składnia kodu, składnia procedur, odczytywanie, opisywanie i porządkowanie kodu nagranego przez rejestrator,

• odwołania do zakresów komórek: ActiveCell, Selection, Cells, Range,

• obiekty VBA: właściwości i metody, klasy, kolekcje, hierarchia,

• zmienne VBA: liczbowe, tekstowe, logiczne, zmienne obiektowe,

• funkcje i formuły w VBA: formuły wykonywane w VBA, formuły wykonywane w Excelu, funkcje wykonywane w VBA, funkcje arkuszowe wykonywane w VBA, funkcje (okna dialogowe) MsgBox i InputBox,

• konstrukcje: With … End With, For Each … Next,

• instrukcje warunkowe: If … Then, Select Case,

• polecenia: GoTo, Dir,

• pętle: For … Next, Do … While, Do … Until,

• obsługa błędów,

• przyśpieszanie działania makropoleceń,

• liczne przykłady aplikacyjne wykorzystujące wiedzę zdobytą na całym kursie i pokazujące nabyte umiejętności, m.in. aplikacja importująca okresowe dane sprzedażowe (oddzielne pliki txt) do Excela, konsolidująca wszystkie sprawozdania do zbiorczej bazy danych, tworząca raporty dla poszczególnych grup produktowych bądź miast i zapisująca je w oddzielnych plikach xlsx oraz pdf.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które pracują w arkuszu kalkulacyjnym i chciałyby się nauczyć pisania makropoleceń – czyli VBA. VBA jest językiem programistycznym i cały kurs ma na celu naukę tego języka. Excel będzie więc jedynie miejscem, w którym będziemy obserwować wyniki naszej pracy.

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://elearning.wne.uw.edu.pl.

Uwaga 2: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

- materiały własne,

- Walkenbach J., Excel 2013 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2011,

- Flanczewski S., Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji, Helion 2012,

- Jelen B., Syrstand T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion,

- Alexander M., Walkenbach J., Excel 101 makr gotowych do użycia, Helion 2013.

Efekty uczenia się:

Słuchacz uzyska umiejętność automatyzacji pracy w programie MS Excel z wykorzystaniem języka programowania Visual Basic for Applications (VBA). Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia: wprowadzenie do VBA, rejestrowanie makr, edycja kodu, jego budowa i optymalizacja, definiowanie zmiennych: liczbowych, tekstowych, tablicowych, obiektowych, konstrukcje: With … End With, For Each … Next, instrukcje warunkowe: If…Then…Else, Celect Case, pętle Do While… Loop, Do Untile… Loop, For… Next, polecenie: GoTo, okna dialogowe: MsgBox i InputBox. Słuchacz będzie potrafił w sposób automatyczny m.in.: importować dane z wielu plików, tworzyć zbiorcze bazy danych, dynamicznie określać zakres działania procedur, edytować i formatować zakresy komórek oraz całe arkusze, przygotowywać okresowe raporty sprzedażowe, drukować wskazane obszary, jak również eksportować wyniki do oddzielnych plików Excela i PDF.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• Prace domowe (łącznie 60 pkt.): dwie zbiorcze prace domowe każda punktowana po 30 punktów.

• Aktywność na forach dyskusyjnych: merytoryczne wypowiedzi na forach są dodatkowo punktowane. Można zdobyć maksymalnie 3 punkty za każdą wypowiedź.

Oceny:

Punkty Ocena

(0-30) 2

(30-36) 3

(36-42) 3,5

(42-48) 4

(48-54) 4,5

(54-60) 5

od 60 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak, Adam Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)