Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki badawcze w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KBG-GF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierunki badawcze w geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjęcie na studia drugiego stopienia na kierunku geografia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej geografii. Omawiane są też założenia programowe wszystkich pięciu specjalności realizowanych na kierunku geografia.

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem w zakres tematyki badawczej realizowanej na WGSR. Kierownicy specjalności oraz pracownicy katedr przedstawiają kluczowe tematy badawcze, które mogą być inspiracją dla studentów. Dyskusja prowadzona w ramach konwersatorium ma pomóc w wyborze ścieżki specjalnościowej. Prezentowane przykładowe zagadnienia to:

1. Zróżnicowanie komponentów środowiska abiotycznego i biotycznego oraz charakterystyka związków między nimi

2. Naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące środowisko

3. Zasady racjonalnego gospodarowania środowiskiem (zrównoważona gospodarka wodna)

4. Modelowanie procesów hydrologicznych

5. Ekstremalne zjawiska: powodzie, susze, huragany

6. Ochrona zasobów wodnych i atmosfery

7. Relacje, które kształtują struktury społeczno-przestrzenne miast

8. Zagadnienia budownictwa na obszarach izolowanych i ograniczonych przestrzennie

9. Postrzeganie i kształtowanie przestrzeni – jak w przestrzeni funkcjonuje człowiek

10. Kształtowanie i planowanie rozwoju przestrzeni turystycznej

11. Sedymentacja rynku turystycznego

12.Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w badaniach geograficznych ( na przykładach)

13. Zastosowania naziemnych metod teledetekcyjnych

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Sposób realizacji przedmiotu : zajęcia interaktywne, rozmowa i dyskusja, indywidualne konsultacje. Zajęcia mają służyć pomocą w wyborze specjalności.

Literatura:

Podawana na zajęciach przez prowadzących – dostosowana do aktualnie omawianej tematyki.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_W14, K_U13, K_K01

1. Student zna i rozumie założenia, idee i osiągnięcia realizowanych we współczesnej geografii (w Polsce i na świecie) kierunków, nurtów i koncepcji badawczych w geomorfologii, geoekologii, hydrologii, klimatologii, geografii turystyki, regionalnej, ekonomicznej, społecznej, geografii człowieka, kartografii, teledetekcji i geoinformatyki oraz występujące pomiędzy nimi relacje i związki.

2. Student zna i rozumie złożone procesy zachodzące w środowisku abiotycznym i biotycznym oraz relacje człowiek – przyroda.

3. Student zna i rozumie problemy przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne i przestrzenne występujące we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej jak i globalnej

4. Student potrafi dokonać krytycznej oceny zaprezentowanych specjalności

5. Student potrafi samodzielnie dokonać właściwego wyboru specjalności zgodnej z jego zainteresowaniami i predyspozycjami.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe, prowadzone w sposób zblokowany w pierwszej połowie semestru. Brana jest pod uwagę aktywność. Podstawą zaliczenia i kwalifikacji na specjalność jest wynik testu.

Sposób zaliczenia: test zamknięty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Marta Derek, Magdalena Fuhrmann, Alina Gerlée, Dorota Giriat, Izabela Gołębiowska, Andrzej Harasimiuk, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Andrzej Kowalczyk, Kamil Leziak, Artur Magnuszewski, Wojciech Pokojski, Elżbieta Rojan, Jarosław Suchożebrski, Jan Szczepański, Iwona Szumacher, Waldemar Wilk, Tomasz Wites, Bogdan Zagajewski, Urszula Zawadzka-Pawlewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Barbara Jaczewska, Maciej Jędrusik, Andrzej Kowalczyk, Kamil Leziak, Wojciech Pokojski, Waldemar Wilk, Tomasz Wites, Bogdan Zagajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)