Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki badawcze w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-KBG-GF
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kierunki badawcze w geografii
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geografia świata) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przyjęcie na studia drugiego stopienia na kierunku geografia.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej geografii. Omawiane są też założenia programowe wszystkich pięciu specjalności realizowanych na kierunku geografia.

Pełny opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem w zakres tematyki badawczej realizowanej na WGSR. Kierownicy specjalności oraz pracownicy katedr przedstawiają kluczowe tematy badawcze, które mogą być inspiracją dla studentów. Dyskusja prowadzona w ramach konwersatorium ma pomóc w wyborze ścieżki specjalnościowej. Prezentowane przykładowe zagadnienia to:

1. Zróżnicowanie komponentów środowiska abiotycznego i biotycznego oraz charakterystyka związków między nimi

2. Naturalne i antropogeniczne procesy kształtujące środowisko

3. Zasady racjonalnego gospodarowania środowiskiem (zrównoważona gospodarka wodna)

4. Modelowanie procesów hydrologicznych

5. Ekstremalne zjawiska: powodzie, susze, huragany

6. Ochrona zasobów wodnych i atmosfery

7. Relacje, które kształtują struktury społeczno-przestrzenne miast

8. Zagadnienia budownictwa na obszarach izolowanych i ograniczonych przestrzennie

9. Postrzeganie i kształtowanie przestrzeni – jak w przestrzeni funkcjonuje człowiek

10. Kształtowanie i planowanie rozwoju przestrzeni turystycznej

11. Sedymentacja rynku turystycznego

12.Wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w badaniach geograficznych ( na przykładach)

13. Zastosowania naziemnych metod teledetekcyjnych

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Sposób realizacji przedmiotu : zajęcia interaktywne, rozmowa i dyskusja, indywidualne konsultacje. Zajęcia mają służyć pomocą w wyborze specjalności.

Literatura:

Podawana na zajęciach przez prowadzących – dostosowana do aktualnie omawianej tematyki.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W01, K_W02, K_W04, K_W05, K_W11, K_W12, K_W14, K_U13, K_K01

1. Student zna i rozumie założenia, idee i osiągnięcia realizowanych we współczesnej geografii (w Polsce i na świecie) kierunków, nurtów i koncepcji badawczych w geomorfologii, geoekologii, hydrologii, klimatologii, geografii turystyki, regionalnej, ekonomicznej, społecznej, geografii człowieka, kartografii, teledetekcji i geoinformatyki oraz występujące pomiędzy nimi relacje i związki.

2. Student zna i rozumie złożone procesy zachodzące w środowisku abiotycznym i biotycznym oraz relacje człowiek – przyroda.

3. Student zna i rozumie problemy przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne i przestrzenne występujące we współczesnym świecie zarówno w skali lokalnej jak i globalnej

4. Student potrafi dokonać krytycznej oceny zaprezentowanych specjalności

5. Student potrafi samodzielnie dokonać właściwego wyboru specjalności zgodnej z jego zainteresowaniami i predyspozycjami.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia są obowiązkowe, prowadzone w sposób zblokowany w pierwszej połowie semestru. Brana jest pod uwagę aktywność. Podstawą zaliczenia i kwalifikacji na specjalność jest wynik testu.

Sposób zaliczenia: test zamknięty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Paweł Cywiński, Marta Derek, Maciej Dłużewski, Magdalena Fuhrmann, Alina Gerlée, Izabela Gołębiowska, Andrzej Harasimiuk, Barbara Jaczewska, Anna Jarocińska, Maciej Jędrusik, Andrzej Kowalczyk, Kamil Leziak, Mikołaj Madurowicz, Artur Magnuszewski, Wojciech Pokojski, Piotr Szwarczewski, Irena Tsermegas, Waldemar Wilk, Tomasz Wites
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)