Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Geoekologia i geomorfologia) - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-3-GwK-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas konwersatorium przedstawiane jest miejsca i rola gleby w systemie krajobrazowym, a także zasady opisu, systematyki i interpretacji gleb. Zajęcia mają formę kameralną.

Strona przedmiotu
1900-3-KBG-GF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej geografii. Omawiane są też założenia programowe wszystkich pięciu specjalności realizowanych na kierunku geografia.

Strona przedmiotu
1900-3-KJP-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z założeniami różnych systemów klasyfikacji krajobrazu i metodami służącymi delimitacji właściwych dla tych systemów jednostek krajobrazowych a także wydzielania jednostek pełniących funkcje utylitarne (jako pola podstawowe różnorodnych fizjograficznych ocen krajobrazowych).

Strona przedmiotu
1900-3-LMB-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia służą nabyciu umiejętności organizacji i przeprowadzenia badań laboratoryjnych. Zagadnienia wstępne dotyczą pozyskiwania prób i bezpośrednich oznaczeń w terenie. Część zasadnicza koncentruje się na przeprowadzaniu oznaczeń w laboratorium, przygotowaniu prób, właściwym oznaczeniu i analizie uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
1900-3-MBR-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia zagadnienia dotyczące metod badań różnych typów rzeźby. Zawarte są w nim informacje dotyczące metod badań procesów zachodzących współcześnie, jak i metod badań pozwalających na odtworzenie przebiegu procesów rzeźbotwórczych mających miejsce w przeszłości. Wykład omawia także możliwości wykorzystania konkretnych metod badawczych pozwalających na określenie dynamiki danego procesu. Wykład informuje o możliwości stosowania poszczególnych metod badawczych i ich wartości interpretacyjnej w danym środowisku sedymentacyjnym. Ćwiczenia kładą szczególny nacisk na praktyczną umiejętność stosowania wybranych metod pomiarowych oraz interpretację uzyskanych wyników.

Strona przedmiotu
1900-3-PAD-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom najważniejszych źródeł danych o środowisku przyrodniczym, sposobów ich pozyskiwania, graficznego i opisowego przedstawiania a także zapisywania. Zajęcia pozwolą również na zapoznanie się słuchaczy z metodami oceny jakości uzyskanych danych, ich weryfikacji oraz z wybranymi sposobami analizy statystycznej. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie współczesnych i archiwalnych map topograficznych oraz zdjęć lotniczych i satelitarnych do analizy dynamiki środowiska przyrodniczego (m.in. zmian użytkowania ziemi, transformacji układu koryta rzecznego), na analizę dostępnych danych pomiarowych (hydrologicznych, meteorologicznych), analizę odsłonięć i wierceń geologicznych (osad jako źródło informacji o zmianach i dynamice środowiska przyrodniczego – następstwa facjalne, dane pośrednie - multi proxy).

Strona przedmiotu
1900-3-RZR-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot zaznajamia z metodami opisu oraz zakresu zróżnicowania zbiorowisk roślinnych Polski oraz z wykorzystaniem szaty roślinnej (gatunków i zbiorowisk roślinnych) jako wskaźnika cech abiotycznych środowiska przyrodniczego.

Strona przedmiotu
1900-3-SM1-GIG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest częścią cyklu, obejmującego 4 semestry - od postawienia do rozwiązania problemu badawczego pracy magisterskiej. Każdy z semestrów zaliczany jest osobno.

Strona przedmiotu
1900-3-TiG-GK
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom podstaw teoretycznych oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności wykorzystania Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w analizach z zakresu przetwarzania informacji przestrzennych. Studenci zapoznają się z funkcjonalnością GIS jako narzędziem do analiz i modelowania złożonych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska przyrodniczego. Szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie różnych modeli danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych), ich pozyskiwanie i edycję oraz integrację. Wybrane do zajęć przykłady obejmą tematykę z zakresu geomorfologii oraz geoekologii.

Strona przedmiotu
1900-3-ZSC-GF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prowadzony od roku akademickiego 2018/2019 i stopniowo ewoluuje w miarę zdobywania nowych doświadczeń.Część wykładowa jest ilustrowana slajdami w ramach serii tematycznych prezentacji. Przykładowe zagadnienia omawiane i prezentowane w ten sposób, to: brzeg (morza, rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. W toku wykładu/prezentacji są one rozwijane w formę drzewa skojarzeń geograficznych (matching, znany z teorii grafów) przy wydatnym udziale studentów, przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju (procesy rozwoju), ich roli (granice naturalne, administracyjne, granice zasięgu, szlaki migracji, strefy zbieractwa (paleolit europejski), miejsce działalności człowieka, budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej, masowej turystyce, w rekreacji, medycynie itp.. Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako element tożsamości. Opcjonalnie: brzeg jako natchnienie artystów, poetów, itd.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)