Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria stosunków międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-L-D6TESM
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria stosunków międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe - DZIENNE I STOPNIA 6 semestr 3 rok -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Naukowe podstawy teorii stosunków międzynarodowych: postrzeganie międzynarodowe, poznanie empiryczne rzeczywistości międzynarodowej, poznanie teoretyczne stosunków międzynarodowych, kategorie naukowe i tworzenie paradygmatów.

Pełny opis:

Pojęcie i istota polityki zagranicznej państwa. Główne nurty teoretyczne w badaniu polityki zagranicznej państwa. Uwarunkowania polityki zagranicznej. Interesy narodowe i racja stanu. Cele polityki zagranicznej państwa. Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa. Środki i metody oraz funkcje polityki zagranicznej. Proces decyzyjny w polityce zagranicznej. Polityka zagraniczna a służba zagraniczna i dyplomacja. Polityka zagraniczna a instytucjonalizacja życia międzynarodowego. Epistemologia stosunków międzynarodowych: pojęcie, przedmiot i zakres dyscypliny. Systematyka stosunków międzynarodowych. Metody badania stosunków międzynarodowych.

Istota, znaczenie i funkcje teorii. Prekursorzy myślenia teoretycznego i zalążki teorii: teorie cząstkowe, koncepcje teoretyczne i "wielkie debaty" teoretyczne. Naukowe podstawy teorii stosunków międzynarodowych: postrzeganie międzynarodowe, poznanie empiryczne rzeczywistości międzynarodowej, poznanie teoretyczne stosunków międzynarodowych, kategorie naukowe i tworzenie paradygmatów. Najogólniejsze procesy rozwoju stosunków międzynarodowych: dominujące zachowania uczestników stosunków międzynarodowych, internacjonalizacja życia społeczeństw, instytucjonalizacja współżycia międzynarodowego, rozwój współzależności międzynarodowych, dynamika i efekty procesów oddziaływań międzynarodowych.

Literatura:

R. Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych teorie i kierunki badawcze, Kraków 2006.

J. Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

P.R. Viotti, M.V. Kauppi, International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism and Beyond, Boston 1999.

J. E. Dougherty, R. L. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations, A Comprehensive Survey, New York 1996.

Der Derian J. (red.), International Theory. Critical Investigations, Houndmills 1995.

T. Łoś-Nowak, Stosunki Międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wrocław 2000.

R. Aron, Pokój i wojna między narodami, Warszawa 1995.

R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

K., Waltz, Theory of International Politics, Berkley 1979.

Z.J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych, Lublin 1986.

J. Kukułka (red.) Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 1991.

M.E. Brown, O.R. Coté, Jr., S.M. Lynn-Jones, S.E. Miller (red.), Theories of War and Peace, London 1999.

G. Bouthoul, Traité de polémologie, Paris 1970.

H. Morgenthau, Politics among Nations, The Struggle for Power and Peace, New York 1948.

H. Bull, The Anarchical Society: a Study of Order in World Politics", London 1978.

F. Fukuyama, Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, Kraków 2004.

Z. Brzeziński, Wybór. Dominacja czy przywództwo, Kraków 2004.

J.W. Legro, A. Moravcsik, "Is Anybody Still a Realist", International Security, Vol. 24, No. 2, 1999.

K. Waltz, "Structural Realism After the Cold War", International Security, Vol. 25, No. 2, 2000.

Moravcsik, "O roli preferencji: liberalna teoria polityki międzynarodowej", Res Publica, lato 2004.

R. Jervis, "Realism, Neoliberalism and Cooperation", International Security, Vol. 24, No.2, 1994.

Wendt, "Anarchy is What States Make of it: the Social Construction of Power Politics", International Organization, Vol. 46, No. 2, 1992.

T. F. Homer-Dixon, "Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases", International Security, Vol. 19, No. 1, 1994.

Collins, "State-induces Security Dilemma. Maintaining the Tragedy", Cooperation and Conflict, Vol. 39, No. 1, 2004.

Charles L. Glaser, "Realists as Optimists: Cooperation as Self-Help", International Security, Vol.19, No. 3, 1994/1995.

F. Fukuyama, "Koniec historii", Konfrontacje (zeszyt. 13.), Warszawa 1990.

Efekty uczenia się:

Student:

- dysponuje wiedzą w zakresie istoty, znaczenia i funkcji teorii stosunków międzynarodowych, ma wiedzę o najważniejszych koncepcjach teoretycznych w tym zakresie oraz o "wielkich debatach" teoretycznych stosunków międzynarodowych

- posiada umiejętność samodzielnego formułowania poglądów, popierania ich rozbudowaną argumentacją z wykorzystaniem szerokiego wachlarza ujęć i perspektyw teoretycznych, formułowania spójnych wniosków i ich syntetycznego podsumowania, z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach:prace domowe - ekspertyzy, praca w grupach, dyskusja

egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Osiewicz, Adam Szymański
Prowadzący grup: Przemysław Osiewicz, Adam Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Metodologia badań stosunków międzynarodowych 2104-L-D4MBSM

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zagadnienia wstępne TSM. Główne teorie, podejścia i kategorie teoretyczne w stosunkach międzynarodowych. Spory metodologiczne w SM. Aspekty teoretyczne polityki zagranicznej.

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne TSM, teoria naukowa i związane z nią pojęcia, naukowe pojmowanie SM, główne podejścia w TSM. Realizm/neorealizm/realizm neoklasyczny. Liberalizm/neoliberalizm/instytucjonalizm, teorie integracji europejskiej. Szkoła angielska (the English School). Konstruktywizm. Neomarksizm, od globalizmu do teorii krytycznej. Podejścia teoretyczne: teoria adaptacji politycznej, teoria ról międzynarodowych, teoria bezpieczeństwa, teoria demokratycznego pokoju. Kategorie rywalizacji politycznej i systemu międzynarodowego. Spory metodologiczne w SM: scjentyzm/behawioryzm, analiza dyskursu, teoria normatywna, postmodernizm. Aspekty teoretyczne polityki zagranicznej.

Literatura:

Wojciuk A., Schreiber H. (red.), Stosunki Międzynarodowe. Antologia tekstów

źródłowych, Tom 1 i T 2, Warszawa 2018 (T 2, Warszawa 2022).

Burchill, S. et al., Theories of International Relations, Palgrave Macmillan 2009.

Czaputowicz J., Teorie integracji europejskiej, Wprowadzenie, Warszawa 2018.

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych, Warszawa 2022.

Hill Ch., Foreign Policy in the Twenty-First Century, Palgrave Macmillan 2016.

Jackson R., Sorensen G., Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze, Kraków 2012.

Kukułka J., Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000.

Łoś-Nowak T., Stosunki Międzynarodowe. Teorie - systemy - uczestnicy, Wrocław 2000.

Reus-Smit, C. and Snidal D. eds., The Oxford Handbook of International Relations, Oxford University Press 2010

Saurugger S., Theoretical Approaches to European Integration, Palgrave McMillan 2014

Savigny H., Marsden L., Doing Political Science and International Relations. Theories in Action, Palgrave MacMillan 2011.

Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń 2004.

Zięba R., Bieleń S. i Zając J. (red.), Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)