Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-EXVBA2-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Excel dla zaawansowanych- programowanie w VBA cz. 2
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Naturalnymi kandydatami są osoby, które ukończyły kurs pt. "Excel dla zaawansowanych – programowanie w VBA cz.1”.

Skrócony opis:

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia aplikacji w Excelu. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Pełny opis:

Kurs ten stanowi kontynuację przedmiotu pt. „Excel dla zaawansowanych – programowanie w VBA cz.1” i składa się z dwóch części: (1) wydajnej pracy w VBA oraz (2) projektowaniu interfejsu użytkownika.

Szczegółowa tematyka kursu:

• Wydajne metody przetwarzania danych - działanie na pojedynczych komórkach, wykonanie operacji na tablicach zmiennych VBA, użycie funkcji Excela, użycie wbudowanych narzędzi Excela.

• Wydajna praca na zakresach - właściwości End, CurrentRegion, UsedRange, metoda SpecialCells, tablice zmiennych VBA (deklaracja, zmiana wymiaru, wczytanie danych, wstawienie danych do komórek Excela, zmienne tablicowe).

• Procedury typu Sub - składnia, zasięg (prywatny i publiczny), przechowywanie wartości zmiennych (lokalne, globalne prywatne, globalne publiczne), wywoływanie procedur (skrótowe, słowo kluczowe Call, metoda Run), przekazywanie argumentów (przez zmienną globalną, przez odwołanie, przez wartość).

• Procedury typu Function - składnia, wywoływanie (z formuły Excela, z innej procedury, z okna Immediate, w formatowaniu warunkowym), argumenty (funkcje bezargumentowe, jednoargumentowe, wieloargumentowe, z argumentami opcjonalnymi, o nieokreślonej liczbie argumentów, funkcje tablicowe), tworzenie opisu funkcji dla Excela.

• Wydajna praca na tabelach przestawnych - tworzenie i edytowanie, ważniejsze obiekty (PivotCache, PivotTable, PivotFields), odwołania do pól tabel przestawnych (ColumnField, DataField, PageField, RowField) i znajdujących się w nich zmiennych, formatowanie, tworzenie wykresów przestawnych, ustawianie formatowań warunkowych w tabelach przestawnych.

• Zaawansowana praca na wykresach - rodzaje wykresów (Charts, Worksheet Charts, Sparklines), obiekty (ChartObjects, Chart), typy wykresów (kolumnowe, liniowe, punktowe, powierzchniowe, łączone, histogramy, pudełkowe), tworzenie animacji na wykresach.

• Obsługa zdarzeń - arkuszy (m.in. Change, SelectionChange, Activate), skoroszytów (m.in. Open, BeforeClose, SheetActivate), aplikacji, wykresów (m.in. Select, MouseMove), zdarzenia niezwiązane z obiektami (m.in. OnKey, OnTime).

• Obiekty typu Shapes - wstawianie oraz edycja przycisków (m.in. WordArt, Pole tekstowe, ClipArt, Obraz), obsługa formantów formularza (Label, Button, ListBox, DropDown, CheckBox, OptionButton, GroupBox).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które pracują w arkuszu kalkulacyjnym i znają język VBA. Zajęcia prowadzone są na poziomie zaawansowanym. Dla osób, które chcą się nauczyć programowania w VBA od podstaw dedykowany jest kurs pt. „Excel dla zaawansowanych – programowanie w VBA cz.1”.

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Uwaga 2: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2019 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami. Wersja językowa Angielska nie stanowi większego problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

- materiały własne,

- Walkenbach J., Excel 2019 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha, Helion 2020,

- Flanczewski S., Excel. Tworzenie zaawansowanych aplikacji, Helion 2012,

- Jackson M., Staunton M., Zaawansowane modelowanie finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA, Helion 2004,

- Jelen B., Syrstand T., Microsoft Excel 2010 PL. Język VBA i makra. Akademia Excela, Helion.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafić stosować zaawansowane metody programowania w VBA, tworzyć interfejs użytkownika oparty m.in. na formantach formularza, formantach ActiveX, wbudowanych oknach dialogowych oraz niestandardowych oknach dialogowych UserForm. Słuchacz będzie świadomy, jak pisać wydajny kod VBA przy użyciu zmiennych tablicowych. Słuchacz będzie również znać skomplikowane obiekty programu MS Excel (m.in. tabele przestawne i wykresy) i nabędzie umiejętność sprawnego ich stosowania.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• Końcowy projekt zaliczeniowy (łącznie ok 100 pkt.): jedno zbiorcze zadanie składające się na całościowy projekt zaliczeniowy. Za bardzo dobre rozwiązania można uzyskać więcej, niż 100 punktów.

• Dodatkowa aktywność na forach dyskusyjnych: wypowiedzi merytoryczne na wszystkich forach są dodatkowo punktowane. Za każdą merytoryczną wypowiedź można uzyskać nawet do 3 punktów. Punkty za fora zostaną podliczone całościowo, po zamknięciu punktacji na forach dyskusyjnych.

Oceny:

Punkty Ocena

(0-50) 2

(50-60) 3

(60-70) 3,5

(70-80) 4

(80-90) 4,5

(90-100) 5

od 100 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)