Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-EZE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksperymentowanie z ekonomią (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodologii ekonomii eksperymentalnej.

Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala studentom zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to internetowe wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu.

Proces uczenia się realizowany jest poprzez własne doświadczenie, a nie przez pasywną przyswojenie teorii. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Kurs jest jednym z kursów e-learningowych IBIZA dostępnych na platformie edukacyjnej: http://moodle.come.uw.edu.pl.

Pełny opis:

Cel zajęć:

Kurs został pomyślany jako wprowadzenie do ekonomii dla studentów kierunków nie-ekonomicznych. Celem kursu jest próba pokazania przydatności analizy ekonomicznej w różnorodnych dziedzinach. Cel ten może być osiągnięty jedynie wtedy, gdy studenci przez własne doświadczenie, a nie przez bierne przyswojenie teorii, poznają sposób działania ekonomii. Dobrym narzędziem do osiągnięcia tego celu jest eksperyment ekonomiczny. Na tych zajęciach wykorzystana zostanie metodologia prowadzenia badań ekonomicznych stworzona przez ekonomię eksperymentalną.

Forma zajęć:

Proponowane zajęcia składać się będą z trzech części:

i) Eksperyment ilustrujący dany problem gospodarczy. Eksperymenty będą przeprowadzane co dwa tygodnie we

wtorek o godzinie 20:30. Obecność w eksperymencie będzie częścią oceny.

ii) Objaśnienie zaobserwowanych zachowań w eksperymencie. Teoria stojąca za eksperymentem zostanie przedstawiona w wykładzie on-line. Wykład będzie rejestrowany co dwa tygodnie, a obecność nie jest wymagana.

iii) Dyskusja wyników eksperymentu i teorii ekonomicznej. Studenci mogą komentować o eksperymenty przedstawioną teorię ekonomiczną wykładzie na forum. Komentarze te zostaną ocenione.

Wymagania techniczne.

Większość eksperymentów przeprowadzone będzie on-line przy użyciu programu LabSEE. Ze względu na charakterystykę programu studenci muszą dysponować stałym dobrze działającym łączem internetowym.

Zakres tematów obejmuje dwa rodzaje zagadnień:

1) Analiza zachowań ekonomicznych jednostek

• testowanie racjonalności

• wybór w warunkach niepewności

• interakcje i teoria gier

2) Rynek i jego niedoskonałości

• popyt podaż formy wymaiany rynkowej i nierynkowej: wymiana barterowa, aukcje, przetargi

• monopol

• rent seeking,

• dobra publiczne,

Literatura:

Friedman, D., Caspar, 2004, A., Economics; Lab An intensive course in experimental Economics, Rudledge, London

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student

• rozumie mechanizmy ekonomiczne i rozpoznaje je w życiu codziennym.

• potrafi rozpoznać złożoność relacji społeczno-gospodarczych i traktuje gospodarkę jako złożony system.

• zna metodologię badań eksperymentalnych w naukach społecznych

UMIEJĘTNOŚCI

Student

• potrafi powtórzyć proste eksperymenty ekonomiczne.

• potrafi porównać wpływ mechanizmów ekonomicznych i norm społecznych na efektywność ekonomiczną

• potrafi znaleźć związek między obserwowalnym zachowaniem a teorią ekonomii.

POSTAWY

• potrafi połączyć wiedzę ekonomiczną z pracą zawodową i innymi dziedzinami nauk społecznych i matematyki.

• rozumie potrzebę posiadania "ciekawości naukowej"

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć studenci zbierają punkty za swoją aktywność na platformie e-learningowej oraz biorą udział w eksperymentach i projektach. Podczas egzaminu ustnego, wszystkie punkty zostaną zsumowane i zostanie wystawiona ostateczna ocena na podstawie aktywności i przedstawionej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Kurs internetowy - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)