Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej 

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-CSC-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Co się czyta u sąsiadów? Przegląd literatury litewskiej 
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą współczesnej literaturze litewskiej w przekładach na język polski. 

Pełny opis:

Podczas konwersatorium omawiane będą najważniejsze procesy zachodzące we współczesnej literaturze litewskiej na przykładzie utworów prozatorskich i poetyckich przetłumaczonych na język polski. Poprzez twórczość najważniejszych autorów litewskich drugiej połowy XX i początku XXI wieku (proza: Gavelis, Kondrotas, Kunčinas, Parulskis, Ivaškevičius, Šerelytė, Kunčius, Sabaliauskaitė, Radvilavičiūtė; poezja: Geda, Bložė, Martinaitis, Marcinkevičius, Platelis, Kajokas, Jonynas, Parulskis, Grajauskas i inni) będziemy przyglądać się rozmaitym tendencjom i zjawiskom, jakie miały miejsce w literaturze litewskiej w czasie ostatnich 40 lat.

Literatura:

Proza

Saulius Tomas Kondrotas – wybór opowiadań

Jurgis Kunčinas – „Tula”

Ričardas Gavelis – „Wspomnienia młodego człowieka”, „Wileński poker”

Sigitas Parulskis – „Trzy sekundy nieba”

Herkus Kunčius – „Litwin w Wilnie

Renata Šerelytė – „Gwiazdy epoki lodowcowej”

Marius Ivaškevičius – „Historia z chmury”

Kristina Sabaliauskaitė – "Silva rerum"

Giedrė Radvilavičiūtė – "Dzisiaj śpię od ściany"

Poezja

Vytautas Bložė, Justinas Marcinkevičius, Marcelijus Martinaitis, Judita Vaičiūnaitė, Sigitas Geda, Nijolė Miliauskaitė, Vladas Braziūnas, Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Antanas A. Jonynas, Aidas Marčėnas, Sigitas Parulskis, Gintaras Grajauskas (wybór wierszy)

Literatura pomocnicza

„Literatura na świecie” 2005, 402-403 – numer poświęcony Litwie

„Sen Mendoga. Antologia literatury litewskiej lat dziewięćdziesiątych”, opr. Alicja Rybałko, Warszawa 2001

„Zranieni przez czas. Współczesna literatura litewska”, opr. Donata Mitaitė, Jūratė Sprindytė, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Wiedza:

– student orientuje się w najnowszych tendencjach literackich;

– rozpoznaje kluczowych autorów współczesnej literatury litewskiej i potrafi scharakteryzować ich twórczość;

Umiejętności:

– samodzielnie analizuje teksty literackie;

– potrafi odpowiednio dobrać i wykorzystywać literaturę przedmiotu.

Postawy:

– rozumie rolę literatury jako sfery stanowiącej odbicie procesów historycznych i zjawisk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym) i ocena aktywnego udziału w zajęciach. Prezentacja wybranego autora lub utworu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)