Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura współczesnej Litwy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-KWL-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kultura współczesnej Litwy
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: litewski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość języka litewskiego na poziomie B2+

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje szeroki krąg wybranych zagadnień z zakresu kultury Litwy. Przedstawia główne nurty litewskiej kultury narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem jej związków ze sztuką europejską.

Pełny opis:

Podczas zajęć omawiane są (na wybranych przykładach) najważniejsze zjawiska zachodzące w różnych dziedzinach sztuki litewskiej. Studenci nie tylko zapoznają się z kulturą współczesnej Litwy, ale też doskonalą nawyki samodzielnej interpretacji zjawisk kulturowych i sytuowania ich w szerszym kontekście. W planowaniu tematyki zajęć zostaną uwzględnione zainteresowania studentów, a także aktualne wydarzenia (imprezy) związane z prezentacją kultury litewskiej w Polsce.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzącą, których ostateczny skład zostanie ustalony po konsultacji z uczestnikami zajęć.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

(WIEDZA)

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień kultury Litwy;

- charakteryzuje specyfikę kultury duchowej i materialnej Litwy;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- rozpoznaje najważniejsze tendencje i nurty w sztuce współczesnej Litwy oraz wskazuje jej relacje ze sztuką europejską;

- analizując i interpretując fakty kulturowe, posługuje się bogatym materiałem argumentacyjnym;

(KOMPETENCJE SPOŁECZNE)

- jest gotowy do samodzielnego uzupełniania wiedzy z zakresu kultury Litwy;

- interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi w kraju i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

a) kontrola obecności;

b) aktywny udział w zajęciach;

c) praca semestralna (referat, recenzja)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jūratė Čerškutė, Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Jūratė Čerškutė
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)