Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy filologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3020-WPF-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy filologa
Jednostka: Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie KJOWPiB
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności z zakresu przygotowywania prac pisemnych oraz ustnych wystąpień, opracowywania tekstów, właściwego sporządzania bibliografii oraz przypisów, a także efektywnego korzystania ze źródeł i wydawnictw poprawnościowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wyczulenie studentów na kwestie poprawności językowej, zarówno w mowie, jak i w piśmie, a także wypracowanie zwyczaju sprawdzania form, które budzą ich wątpliwości; zwrócenie ich uwagi na konieczność jasnego formułowania myśli, zarówno na poziomie zdania, jak i całego tekstu, logiczny tok wypowiedzi, odpowiedzialność w korzystaniu ze źródeł, uczciwość w przytaczaniu cytatów, ujednolicenie terminologii w obrębie całego tekstu oraz staranność typograficzną.

Studenci uczą się, gdzie szukać odpowiedzi na swoje pytania dotyczące języka i jak wykorzystywać w tym celu wszelkiego rodzaju słowniki, poradniki, zasoby internetowe, korpusy, a także jak korzystać z pomocy poradni językowych. Studenci zdobywają też podstawowe informacje na temat metodologii pisania prac naukowych oraz uczą się właściwego opracowywania przypisów i bibliografii.

Literatura:

1. M. Bańko, „Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

2. A. Wolański, "Edycja tekstów", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

3. U. Eco, "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", WUW, Warszawa 2007.

4. M. Rusinek, A. Załazińska, „Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić”, Znak, Kraków 2005.

Dodatkowo: Materiały przygotowane przez prowadzącą.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

(WIEDZA)

- uzyskuje podstawową wiedzę na temat różnego rodzaju wydawnictw poprawnościowych;

- posiada podstawową wiedzę na temat metodologii pisania prac naukowych;

(UMIEJĘTNOŚCI)

- posiada umiejętność wyszukiwania odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące kwestii językowych;

- posiada umiejętność prawidłowego sporządzania przypisów i bibliografii;

– posiada umiejętność formułowania krótszych i dłuższych wypowiedzi – ustnie i pisemnie;

(POSTAWY)

– rozumie wagę poprawnego posługiwania się językiem, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

- rozumie odpowiedzialność filologów za krzewienie kultury języka.

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności (student ma prawo do 2 nieobecności w semestrze, każda kolejna powinna być zaliczona w sposób uzgodniony z prowadzącym), ocena aktywnego udziału w zajęciach, wykonanie 3 zadań etapowych (ćwiczenie z poprawności językowej, opracowanie spisu bibliograficznego, 10-minutowe wystąpienie ustne na wybrany temat).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kitlasz, Joanna Tabor-Książyk
Prowadzący grup: Joanna Tabor-Książyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)