Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Kultury Polskiej)

Jednostka: Instytut Kultury Polskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla studentów I roku studiów I stopnia (licencjackich) IKP
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3002-1LAK1CE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zjawiskami, pojęciami i kategoriami analizy kultury. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej). Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Strona przedmiotu
3002-1LHF1CE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie historii filozofii nie tylko jako źródła żywych problemów składających się na tożsamość współczesnej kultury zachodniej, ale także jako zespołu narzędzi pozwalających ją rozumieć, ocenić i krytycznie projektować. Historia filozofii to nie tylko lektura tekstów dzieł klasycznych, ale niezbywalna część warsztatu humanisty, pozwalająca rozumieć podstawy metodologiczne humanistyki oraz wykorzystywać w pracy naukowej zarówno tekst, jak i oparte na nim formy myślenia i działania. Chcemy pokazać filozofię jako projekt, do którego istoty należy formułowanie i przeformułowanie własnych zadań, zwłaszcza wobec innych dziedzin kultury: religii, polityki, nauki i techniki, ale też ukazać ją jako domenę myślenia i działania wyrosłą z określonego zaplecza kulturowego i instytucjonalnego. Historia filozofii – rozumianej również jako refleksja nad pojęciami – stanowi podstawę do rozumienia i stosowania innych teorii humanistycznych, w tym antropologicznych i socjologicznych.

Strona przedmiotu
3002-1LHKA1W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje historię kultury dwóch społeczeństw antycznych: Grecji i Rzymu od czasów archaicznych (pojawienie się pisma, początki literatury) po schyłek Cesarstwa Rzymskiego (chrystianizacja, przemiany kultury, nowy typ stosunków społecznych). Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia obyczajowości (wspólnota mężczyzn i miejsce kobiet, erotyka, paiderastia), typu przekazu i komunikacji społecznej (oralność a piśmienność, wykształcenie - paideia, teatr, funkcje literatury i obrazu, widowiska), religii (mit, wierzenia, obrzędy, święta), form życia społecznego (sympozjon, uczestnictwo w życiu politycznym, stosunek do obcych), zjawisk akulturacji (inne kultury, wzajemne związki, kultura grecka a Rzym) i przemian kultury (nowe zjawiska w okresie hellenistycznym, nowe religie i nowa religijność Cesarstwa Rzymskiego, chrześcijaństwo a kultura antyczna).

Strona przedmiotu
3002-1LHKA1CO brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje historię kultury dwóch społeczeństw antycznych: Grecji i Rzymu od

czasów archaicznych (pojawienie się pisma, początki literatury) po okres wczesnego

Cesarstwa Rzymskiego. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia obyczajowości, typu

przekazu i komunikacji społecznej (oralność a piśmienność, wykształcenie - paideia, teatr,

funkcje literatury i obrazu, widowiska), form życia społecznego (uczestnictwo w życiu

politycznym, stosunek do obcych), zjawisk akulturacji (inne kultury, wzajemne związki,

kultura grecka a Rzym) i przemian kultury (na przykład nowe zjawiska w okresie

hellenistycznym).

Strona przedmiotu
3002-1LHKP1CW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia korespondują z wykładem pod tym samym tytułem, który ma charakter syntetyczny i w ogólnym zarysie stabilizuje obraz kultury poszczególnych epok dawnych. Natomiast ćwiczenia metodą zbliżeń wydobywają problemy węzłowe, charakterystyczne dla kultury polskiej na przestrzeni od średniowiecza po oświecenie. Zwracają uwagę na szczególnie charakterystyczne teksty kultury, właściwe epokom dawnym.

Strona przedmiotu
3002-1LHKP1CW1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia korespondują z wykładem pod tym samym tytułem, który ma charakter syntetyczny i w ogólnym zarysie stabilizuje obraz kultury poszczególnych epok dawnych. Natomiast ćwiczenia metodą zbliżeń wydobywają problemy węzłowe, charakterystyczne dla kultury polskiej na przestrzeni od średniowiecza po oświecenie. Zwracają uwagę na szczególnie charakterystyczne teksty kultury, właściwe epokom dawnym.

Strona przedmiotu
3002-1LHKP1WE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Program wykładu przekazuje całościowy, choć sprowadzony do węzłowych problemów, obraz kultury epok dawnych oraz poszerza zakres materiałowy w stosunku do ćwiczeń z historii kultury tego okresu. Wprowadza elementy historii idei oraz buduje kontekst dla kultury polskiej epok dawnych, wskazując na najważniejsze etapy przemian komunikacyjnych, mentalnościowych i społecznych w Polsce i w Europie do końca XVIII wieku. Omawia także zjawiska „czysto polskie”, takie jak sarmatyzm czy wielowyznaniowość i wielokulturowość Rzeczpospolitej.

Strona przedmiotu
3002-1LKTA1W brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie najważniejszych koncepcji rozumienia kultury jako swoistego porządku rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem ujęć antropologicznych i kulturalistycznych. Zaprezentowani zostaną prekursorzy refleksji nad kulturą w tym rozumieniu, choć głównym tematem zajęć będzie myśl antropologiczna w XX wieku. Zajęcia przygotowują uczestników do pracy naukowej.

Strona przedmiotu
3002-1LLS1CE brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie w podstawy logiki, jej główne pojęcia oraz w reguły racjonalnej dyskusji.

Strona przedmiotu
3002-WLAINT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowych informacji z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
3002-1LWH1C brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem warsztatów uzupełniających przedmiot Antropologia kultury jest przygotowanie studentów do samodzielnego praktykowania wiedzy antropologicznej, a więc prowadzenia badań oraz formułowania ich rezultatów w postaci prac naukowych. Warsztat nie ma charakteru wykładu teoretycznego, lecz wspólnej pracy nad powstającymi pracami rocznymi. Konkretne zagadnienia techniczne wprowadzane są w oparciu o problemy, jakie stają przed uczestnikami podczas tworzenia ich własnych prac rocznych.

Strona przedmiotu
3002-1LWWF1W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie uczestnikom podstawowych zagadnień dotyczących teorii filmu, historii polskiego kina, kina autorskiego, kina gatunków i filmu dokumentalnego, przekazanie podstaw analizy i interpretacji utworu filmowego.

Strona przedmiotu
3002-1LWWT1W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma charakter propedeutyczny. Punktem wyjścia stanie się omówienie możliwych definicji teatru, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu komunikacyjnego, antropologicznego i społecznego. Akcent położony zostanie na problemach aktorstwa, publiczności i przestrzeni; na sposobach posługiwania się ciałem przez aktora, na zagadnieniu interakcji sceny i widowni, na stosunku dramatu scenicznego do rzeczywistości społecznej (pozateatralnej). Postawione też zostaną pytania o sposoby uprawiania teorii i historii teatru, o trudności związane z analizą przedstawienia teatralnego oraz o możliwości wykorzystania w badaniach teatrologicznych innych dyscyplin humanistycznych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)